Nyerj a HVG Extra a Nő magazinnal Helia-D kozmetikumot!
A HVG Extra a Nő nyereményjátékának szabályzata

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a HVG Kiadó Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 14.) által a „Nyerj a HVG Extra a Nő magazinnal Helia-D terméket!” elnevezésű akcióra és nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik az alábbi feltételekkel. A Játék szervezője és lebonyolítója a HVG Kiadó Zrt. (továbbiakban: Szervező). A Játékban résztvevő a részvétellel minden további nyilatkozat nélkül, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat rendelkezéseit.

A Játék leírása

A Játék lényege, hogy a HVG Extra A Nő Magazin (a továbbiakban: Magazin) Facebook oldalán a Játékosok a Magazin legfrissebb számának (2022/3) borító oldalát bármilyen helyzetben ábrázoló fényképet küldenek a Magazin hivatalos @hvgextraano Facebook oldalán megjelenő nyereményfelhívás poszt alá. A fényképet feltöltő Játékosok között a Szervező a Hélia-D felajánlásával összesen 20 darab kozmetikumot sorsol ki egy véletlenszerű kiválasztást alkalmazó számítógépes program alapján.

A Játék időtartama

A Játék 2022. november 4-e és december 10-e között zajlik. A Játékban részt venni a Játék meghirdetésének időpontjától a Játék utolsó napján 24:00 óráig lehetséges. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező fényképek a sorsoláson nem vesznek részt.

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban az alábbi személyek vehetnek rész (a továbbiakban: ”Játékos”):
1.Természetes személyek, akik
18. életévüket betöltötték és cselekvőképességükben korlátozás alatt nem állnak, vagy a korlátozottan cselekvőképes törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozata a játékban való részvételre kiterjedően, legalább teljes bizonyítóerejű magánokirati formában rendelkezésre áll, és magyarországi kézbesítési címmel rendelkeznek, vagy ilyet meg tudnak jelölni.
2.Jogi személyek és egyéb szervezetek:
a cégnyilvántartásban szereplő jogi személy vagy egyéb szervezet, amely rendelkezik Facebook felhasználói fiókkal, és magyarországi kézbesítési címmel, valamint a szervezet törvényes képviselőjének játékban való részvételére vonatkozó nyilatkozata rendelkezésre áll.

A Játékos jogai és kötelezettségei

1. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a játék időtartama alatt a HVG Extra A Nő Facebook oldalán (@hvgextraano) a nyereményjáték felhívás alá a 2022/3-as magazin borítójával bármilyen környezetben a Játékos által készített fényképet feltöltse
2. Játékos szavatosságot vállal arra, hogy a feltöltött fénykép jelen játékban történő felhasználására is kiterjedő szerzői jogával rendelkezik, és nincs harmadik személynek fennálló olyan joga, amely a játékban való részvételt korlátozná.
3. A Játékos a fénykép feltöltésével hozzájárul a személyes adatának (Facebook felhasználói neve, és esetlegesen a képmása) adatkezeléséhez az „Adatkezelés” című pontban részletezettek szerint, valamint elfogadja jelen szabályzat rendelkezéseit..
4. A Játékosok abban az esetben vesznek részt a nyereménysorsolásban, ha 2022. december 10. 24:00 óráig feltöltötték a nyereményjáték kiírás alá az általuk készített képet.
5. A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a nyertesként sorsolják ki, úgy a nyeremény átvételében együttműködési kötelezettség terheli, amelynek során a Szervező részére szükséges megadnia a nyeremény kézbesítésére alkalmas magyarországi címet, és az adatkezelési hozzájárulást;
6. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak. Játékos egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti feltételeket igazoló dokumentumokat beszerzi és a Szervező részére szükség esetén bemutatja. Játékos tudomásul veszi, hogy a nyeremény átvételének feltétele, hogy a részvételi feltételeket igazoló dokumentumokat a Szervező részére bemutassa.
7. Játékos tudomásul veszi, hogy egy Játékos egy nyereménytárgyra jogosult, ezért a magánszemélyek csak saját profiljukkal, és csak egy fénykép feltöltésével vehetnek részt, továbbá a jogi személyek és egyéb szervezetek is csupán egy feltöltéssel vesznek részt a sorsolásban.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • A Szervező és kapcsolódó vállalkozásainak tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  • Egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  • Szervező jogosult a Játékból kizárni azt, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását,

Nyeremény

A Játék nyereménye összesen: 20 db (azaz 20 darab) Helia-D kozmetikum:
- 10 db Helai-D-Cell concept - Antioxidáns szérum
- 10 db Helia-D-Classic- Szépítő hidratáló ajándékcsomag

A Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A nyeremény kizárólag az átvételt követően átruházható, pénzre át nem váltható. Egy személy csak egy ajándékot nyerhet. A nyereményjátékkal kapcsolatos adókötelezettséget a Szervező a vonatkozó jogszabályok alapján az önadózásnak megfelelően bevallja és megfizeti.

Sorsolás

A sorsolás a Szervező székhelyén a 1037 Budapest Montevideo u. 14-ben kerül megrendezésre 2022. december 12-én, egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a HVG Kiadó Zrt. dolgozóiból álló, 3 fős sorsolói bizottság közreműködésével.
A sorsolás során nem érvényesülnek sem minőségi, sem a kép tartalmára vonatkozó, sem adott személyekkel kapcsolatos kiválasztási szempontok, kizárólag a Játékos többszörös részvételének kiszűrése történik.
A sorsolás alkalmával a nyereményekhez 20 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál.
Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az általa megadott elérhetőségekre a Szervező által küldött értesítést követően 5 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben az esetben az első pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.

Nyertesek értesítése

Szervező a nyertest a Játékra történő jelentkezéskor megadott felhasználói fiókon keresztül a sorsolást követő 1 munkanapon belül értesíti a feltöltött képéhez fűzött hozzászólásban. A nyeremény átvétele érdekében a Játékos köteles a Szervezővel az értesítést követő kommunikációban jelezni, hogy a nyereményt milyen módon kívánja átvenni.

A nyeremény átvétele

1. Személyes átvétel:
A Szervezővel előre egyeztetett időpontban a HVG Kiadó Zrt. székhelyén: 1037 Budapest, Montevideo u. 14. tel: 06-1-436-2045-ös telefonszámon egyeztetett időpontban munkanapokon, 9-től 14 óráig.

2. GLS Futárszolgálat által, a velük egyeztetett időpontban.
A Játékos köteles együttműködni a Szervezővel a nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervező-t semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a nyertes a sorsolást követően, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség, futárszolgálat költsége, postaköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

Adatkezelés

A Játékkal összefüggésben a Szervező a Játékos személyes adatait az alábbiak szerint kezeli.
1. A Játékban való részvétel önkéntes, és a Játékos személyes adatai közül a nevének, felhasználónevének és az arcképének a kezelését a Szervező a Játék sikeres lebonyolítása, az ajándék nyerteshez való eljuttatása, valamint az ezekkel összefüggő jogszabályi bizonylatolási kötelezettség teljesítése céljából kezeli.
2. A Játékban való részvételi szándékot jelentő adatok (név, felhasználónév, képmás) kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett hozzájárulása, amely a Játékos részéről visszavonható, kivéve azt az esetet, ha a nyertesként kisorsolásáról a Szervező értesítette, és a nyeremény átvétele iránt intézkedett.
3. A Játékos sorsoláson való részvételét követően, amennyiben a játékon nem nyert, úgy az adatait a Szervező a továbbiakban nem kezeli, azt a rendszeréből haladéktalanul törli, kivéve, ha a Játékon való részvétellel egyidejűleg a Játékos Felhasználóként vagy Előfizetőként a Szervező kiadásában megjelenő bármely termékre regisztrált.
4. Amennyiben Játékost a Szervező Nyertesként kisorsolta, úgy a nyereménnyel kapcsolatos egyeztetés és a nyeremény átvétele teljesítése körében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek. A jogos érdek szerinti adatkezelés időtartama a nyeremény átvételének teljesítéséig tart, kivéve, ha a Játékos Felhasználóként vagy Előfizetőként a Szervező kiadásában megjelenő bármely termékre regisztrált.
5. Amennyiben a Játékos Felhasználóként vagy Előfizetőként a Szervező kiadásában megjelenő bármely termékre regisztrált, úgy az adatkezelések jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés teljesítése, melyről részletes tájékoztatót itt talál: https://hvg.hu/adatvedelem
6. A Játékkal kapcsolatban Játékos tudomásul veszi, hogy a Facebookra feltöltött adataival a Facebook, mint Szolgáltató adatkezelési szabályzatát is elfogadja, melynek részleteiről a Szolgáltató ad tájékoztatást. A Facebook, illetve Google jelszóval történő regisztráció esetében harmadik országba irányuló adattovábbítás történik. Adatkezelési szabályaikat az érintett honlapokon tekintheti meg: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer

Felelősség

Az adatok hiányosságáért (név-, lakcím-, email-cím elírás, stb.), a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatos minőségi problémákért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.. A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 14 napig elérhető a https://static.hvgrt.hu/bolt/extrano/ weboldalon.

Budapest, 2022. november 3.