„Pszichológia előfizetésével páros Frida Kahlo belépőt nyerhet”
A HVG Extra – Pszichológia előfizetői nyereményjátékának szabályzata

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a HVG Kiadó Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 14.) „Pszichológia előfizetésével páros Frida Kahlo belépőt nyerhet” elnevezésű előfizetési akcióra és nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel. A Játék szervezője és lebonyolítója a HVG Kiadó Zrt. (továbbiakban: Szervező). A Játékban résztvevő a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

A Játékban résztvevő személyek

A Szervező által szervezett Játékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár, természetes személy vagy a cégnyilvántartásban szereplő jogi személy (továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a játék időtartama alatt legalább egy HVG Extra – Pszichológia 2018/3-at megrendel és a teljes előfizetési összeget a Játék időtartama alatt befizeti, ami megérkezik a HVG Kiadó Zrt. bankszámlájára vagy ügyfélszolgálatára, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • A szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  • Egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  • o Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett HVG Extra – Pszichológia előfizetés megrendelését visszavonja az éves előfizetés lejárata előtt. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.
  • A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A Játék leírása

A Játék ideje alatt a Játékosoknak 3960 Ft-os éves előfizetési áron van lehetősége előfizetni a HVG Extra – Pszichológia magazinra. Az előfizetés mellett a befizetők részt vesznek a Frida Kahlo kiállítás páros belépőjegy sorsolásán is.

A Játékban azok vehetnek részt, akik

  • Személyes adataik megadásával egy évre, 3960Ft-ért (azaz háromezer-kilencszázhatvan forintért) megrendelik és befizetik a HVG Extra – Pszichológia magazint a https://bolt.hvg.hu/hvg-extra-pszichologia oldalon vagy a HVG Kiadó Zrt. ügyfélszolgálatán e-mailben, telefonon, illetve személyesen, továbbá előfizetésüket nem vonják vissza az egy éves időtartamon belül.
  • A promóció időszakában megújítják, és befizetik éves HVG Extra – Pszichológia magazin előfizetésüket.
  • o A Játékosok abban az esetben vesznek részt a nyereménysorsolásban, ha a kedvezményes előfizetési díjat 2018. szeptember 30-ig átutalják, vagy bármilyen módon befizetik a HVG Kiadó Zrt. részére.
  • Elfogadták a Játék szabályzatát.

A Játék időtartama

A Játék 2018. augusztus 17. és 2018. szeptember 30. között zajlik. A Játékban részt venni a Játék meghirdetésének időpontjától a Játék utolsó napján 24:00 óráig lehetséges. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező előfizetések nem vesznek részt, illetve azok sem, amelyeket nem a fent megadott oldalakon vagy a meghirdetett akcióra hivatkozva rendeltek meg.

Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a sorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges.

Nyeremény

10 db páros belépő Frida Kahlo budapesti kiállítására

A Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A nyeremény pénzre át nem váltható. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni. A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó adót és járulékot. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

Sorsolás

A sorsolás a Szervező székhelyén a 1037 Budapest Montevideo u. 14-ben kerül megrendezésre 2018. október 1-én 15:00 órakor, egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a HVG Kiadó Zrt. dolgozóiból álló, 3 fős sorsolói bizottság közreműködésével

A sorsolás alkalmával a nyereményhez 2 fő pótnyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül, vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást vagy HVG Extra – Pszichológia előfizetését visszavonja. Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az e-mail, vagy telefonos értesítést követően 3 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben az esetben az első pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.

Nyertesek értesítése

A nyertest a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címén és telefonszámán a sorsolást követő 2 munkanapon belül értesítjük. A nyeremények és a megrendelt előfizetés igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, és a telefonszám megadása

A nyeremények átvétele

A nyereményt a Szervező személyesen, vagy a nyertessel előre egyeztetett módon juttatja el a nyerteseknek. A Szervező nem vállal felelősséget a posta hibájából történő kézbesítési problémákért. A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben egy nyertes a sorsolást követően, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervező-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja.

Adatkezelés

Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül. A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Szervező a nyeremények átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készíthet, és a nyertes (Játékos(ok) képmását, hangját rögzíti, és kizárólag a Játékkal a sorsolást követő 30 napig nyilvánosságra hozhatja, majd utána megsemmisíti. A Szervező a játékosok adatait harmadik fél számára nem adja át, kivéve a nyeremény kézbesítésével járó adatátadás a futárszolgálat részére.

Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, stb.), a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatos minőségi problémákért nem vállal felelősséget, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereménnyel, a nyertessel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 14 napig elérhető a https://static.hvgrt.hu/bolt/frida-jatekszabaly weboldalon.

Budapest, 2018. augusztus 13.