HVG-előfizetésével Lara Fabian koncertjegyet nyerhet!
A HVG nyereményjátékának szabályzata

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a HVG Kiadó Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 14.) „HVG-előfizetésével Lara Fabian koncertjegyet nyerhet!” elnevezésű előfizetési akcióra, és nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel. A Játék szervezője és lebonyolítója a HVG Kiadó Zrt. (továbbiakban: Szervező). A Játékban résztvevő a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

A Játékban résztvevő személyek

A Szervező által szervezett Játékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár, természetes személy vagy a cégnyilvántartásban szereplő jogi személy (továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a játék időtartama végéig legalább 6 hónapra megrendeli a HVG hetilapot, és az előfizetési összeget a Játék időtartama alatt befizeti, ami megérkezik a HVG Kiadó Zrt. bankszámlájára vagy ügyfélszolgálatára, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • A szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  • Egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  • Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve HVG előfizetését visszavonja 2022. október 7. előtt.
  • A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A Játék leírása

A Játék ideje alatt a Játékosoknak legalább 6 hónapra szóló HVG-előfizetéssel kell rendelkezniük. Az előfizetés mellett a befizetők részt vesznek a nyereménysorsoláson, ahol megnyerhetik az 4*2 db koncertjegy egyikét, amely 2022. október 20-i LARA FABIAN koncertre érvényes.

A Játékban azok vehetnek részt, akik

  • Személyes adataik megadásával megrendelik legalább 6 hónapra a HVG hetilapot a https://bolt.hvg.hu/hvg-elofizetes, https://bolt.hvg.hu//kombo, https://bolt.hvg.hu//ajanlat és a https://bolt.hvg.hu/hvg360-elofizetes oldalon vagy a HVG Kiadó Zrt. ügyfélszolgálatán e-mailben, telefonon, illetve személyesen;
  • A Játékosok abban az esetben vesznek részt a nyereménysorsolásban, ha 2022. október 2-án aktív HVG-előfizetéssel rendelkeznek, és 2022. október 2-ig befizetik a díjat a HVG Kiadó Zrt. részére;
  • Elfogadták a Játék szabályzatát.

A Játék időtartama

A Játék 2022. szeptember 20. és 2022. október 2. között zajlik. A Játékban részt venni a Játék meghirdetésének időpontjától a Játék utolsó napján 24:00 óráig lehetséges. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező legalább 6 hónapra szóló előfizetések nem vesznek részt, illetve azok sem, amelyeket nem a fent megadott oldalakon vagy a meghirdetett akcióra hivatkozva rendeltek meg.

Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a sorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges.

Nyeremény

4*2 db LARA FABIAN koncertjegy, 2022. október 20-ra. A Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A nyeremény átruházható, de pénzre át nem váltható. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni. A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó adót.

Sorsolás

A sorsolás a Szervező székhelyén a 1037 Budapest Montevideo u. 14-ben kerül megrendezésre 2022. október 7-én egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a HVG Kiadó Zrt. dolgozóiból álló, 3 fős sorsolói bizottság közreműködésével. A sorsolás alkalmával a nyereményekhez 2 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást vagy HVG magazin előfizetését visszavonja. Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az e-mail, vagy telefonos értesítést követően 5 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben az esetben az első pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.

Nyertesek értesítése

A nyertest a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címén és telefonszámán a sorsolást követő 2 munkanapon belül értesítjük. A nyeremények és a megrendelt előfizetés igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, és a telefonszám megadása.

A nyeremény átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervező-t semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a nyertes a sorsolást követően, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, vagy nem használja fel, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti. A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervező-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja.

Adatkezelés

Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül. A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul. A Szervező a nyeremény átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készíthet, és a nyertes Játékos képmását, hangját rögzíti, és kizárólag a Játékkal a sorsolást követő 30 napig nyilvánosságra hozhatja.

Felelősség

Az adatok hiányosságáért (név-, lakcím-, email-cím elírás, stb.), a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatos minőségi problémákért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereménnyel, a nyertessel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a hvg.hu weboldalon.

Budapest, 2022. szeptember 20.