Általános Szerződési Feltételek
a HVG Kiadó Zrt. részére nyújtott támogatásokról

1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – a HVG Kiadó Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 14, cégjegyzékszáma: 01-10-041172, adószáma: 10226353-2-41), mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) és azon természetes személyek (továbbiakban: Támogató) közötti támogatási szerződés feltételeit tartalmazzák, akik az erre kialakított felületen történő kattintás útján saját pénzeszközük terhére pénzbeli támogatást (továbbiakban: Támogatás) nyújtanak Támogatott részére (továbbiakban Támogatott és Támogató együttesen: Felek).

1.2. Támogatott kijelenti, hogy a Támogatást a következő célokra kívánja felhasználni, tehát Támogató az Támogatást az alábbiakban e célok megvalósításának elősegítése érdekében nyújtja Támogatottnak:

  • a HVG, mint kiadó és médiái függetlenségének további biztosítása,
  • propagandamentes, sokoldalú tájékoztatást hordozó tartalmak szabad és ingyenes elérése,
  • a demokratikus gondolkodás, magatartás és cselekvés eszméjének a társadalom lehető legszélesebb körében történő terjesztése

1.3. Támogatott az Támogatás nyújtásának megvalósítása, lebonyolítása céljából létrehozta a tamogatas.hvg.hu honlapot (továbbiakban: Honlap), amely biztosítja a 3.5. pontban körülírt finanszírozási formák működését. Támogatott kijelenti, hogy a jelzett honlap fenntartója és garantálja annak rendeltetésszerű működését, amelyért teljes felelősséget vállal.

2. A támogatási szerződés létrejötte

2.1. A Honlapon a személyes adatok és a támogatás összegének megadását követően található a jelen ÁSZF, amelynek Támogató által történt elfogadásával a Támogató és a Támogatott között eseti támogatási szerződés jön létre, mégpedig úgy, hogy a Támogatott a jelen nyilatkozatával kijelenti, hogy a támogatást köszönettel elfogadja és hozzájárul, hogy Támogatott a Támogatás évfordulója alkalmával megkeresse őt a következő időszakra vonatkozó Támogatását kérő e-maillel. Kivételt képez ez alól, ha Támogatott valamely meggondolásból esetleg mégsem kívánja az első Támogatást elfogadni, és ezt a Támogató által megadott e-mail címre küldött – a köszönetét kifejező, de egyébként indokolási kötelezettség nélküli - levelében közli Támogatóval, valamint egyidejűleg az Támogatás összegét visszautalja. Ez az aktus az eseti támogatási szerződést felbontja, az tehát a létrejöttére visszamenőleges hatállyal megszűnik.

2.2. A támogatási szerződés megvalósul (teljesedésbe megy), ha Támogató a Honlapon körülírt fizetési módok valamelyike útján a Támogatottnak saját pénzeszközének felhasználásával a pénzbeli támogatást megfizeti. Ezzel kifejezi egyúttal, hogy saját döntése alapján, a saját pénzeszköze felhasználásával támogatja Támogatottat, illetőleg magát, a fentiekben jelzett Támogatásozási célok megvalósítását.

3. A szerződés tárgya és tartalma

3.1. A Támogatott részére bármilyen összegű Támogatást lehet nyújtani.

3.2. A Támogató az alábbiakban körülírt, és a Honlapon is felsorolt fizetési módok valamelyike útján nyújtja a Támogatást.

3.3. Abban az esetben, ha Támogató ismét támogatást kíván nyújtani, ennek a Honlapon a folyamat megismétlése útján tehet eleget.

3.4. Támogatók az e-mail címük megadásával hozzájárulnak, hogy Támogatott Hírlevelet küldjön a részükre, amelyben részletesen beszámol a Támogatás által is elősegített tevékenységéről, - amely lefedi a Pártoló tagság programot, - és a Támogató által juttatott Támogatás felhasználásáról. Támogatott a Hírlevelet a Támogató Honlapon történt regisztrációja alkalmával megadott elektronikus elérhetőségére (e-mail címére) küldött elektronikus üzenet formájában juttatja el a részére.

3.5. Támogatott a támogatással kapcsolatos egyedi információkat Támogató kérésére [email protected] elektronikus levélcímen történt megkeresésre nyújt.

3.6. Az Támogatás fizetésének módjai a következők:

  • a. PayPal szolgáltatás által biztosított technikai megoldás,
  • b. bankkártyás fizetés,
  • c. banki átutalás,
  • d. postai átutalás (készpénz-befizetési utalvány, postai csekk).

4. Adatkezelés

Felek rögzítik, hogy az ÁSZF Támogató általi elfogadása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott adatkezelési hozzájárulásnak minősül, így Támogatott jogosult Támogató által rendelkezésre bocsátott vagy egyébként a támogatás folyamata során a Támogatott birtokába kerülő adatokat a törvény keretei között kezelni. Támogatott a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Támogatott kijelenti továbbá, hogy Támogató adatait senkinek nem továbbítja. Az adatkezelés részleteit a hvg.hu adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza.

6. A szerződés megszűnése; támogatás visszakövetelése

6.1. A szerződés annak teljesítésével, a támogatás Támogatott részére történő megfizetésével, illetőleg el nem fogadás esetén a támogatási összeg visszautalásával megszűnik.

6.2. A támogatási szerződés csak a másik fél lényeges szerződésszegése esetén, indokolással ellátott nyilatkozatban mondható fel, illetve tagadható meg annak teljesítése., továbbá ilyen módon

6.3. A támogatás összege a támogatás célnak nem megfelelő felhasználása esetén visszakövetelhető.

6.4. Támogató az előbbiekben említett esetet kivéve a támogatás visszakövetelési jogáról kifejezetten lemond.

7. Lemondás a visszakövetelés jogáról

7.1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre különösen a Polgári Törvénykönyv ajándékozásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.2. Támogató tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott támogatása nem minősül közhasznú tevékenység támogatásának.